Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Bostadsrätt

Bostadsrätt är en ägandeform där du och dina grannar äger och förvaltar grannskapets hus och gemensamma utrymmen tillsammans. Det gör ni genom en så kallad bostadsrättsförening.

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där medlemmarna tillsammans äger de hus och gemensamma anläggningar där medlemmarna lever och bor. Bostadsrättsföreningen äger själva fastigheten, och du som boende äger en andel i föreningen och har på så sätt rätt att bo i din lägenhet eller ditt hus. En bostadsrättsförening har en styrelse som består av invalda medlemmar ur föreningen och de har bland annat ansvar för ekonomin och förvaltningen.

Din och dina grannars förening

När du bor i bostadsrätt äger och förvaltar du grannskapets hus och gemensamma utrymmen tillsammans med dina grannar. En förutsättning för att du ska bli medlem i föreningen är att du äger en andel i den. Det innebär att du har möjlighet att påverka verksamheten i föreningen. Du har också rätt att vara med och rösta på föreningens årsstämma. Ägandet ger dig inflytande över och ansvar för bostadsrättsföreningens ekonomi och förvaltning. Exempelvis är det ni i föreningen som bestämmer när föreningens byggnader ska renoveras och hur mycket det får kosta.

Alla är med och påverkar

En av grundtankarna med en att bo i bostadsrätt är att alla medlemmar i föreningen kan vara med och påverka sitt boende. En bostadsrättsförening har en styrelse som består av invalda medlemmar ur föreningen och de har bland annat ansvar för ekonomin och förvaltningen. Det är du och dina grannar som bestämmer över föreningens verksamhet genom den styrelse som ni väljer vid årsstämman. Vid årsstämman får alla medlemmar tillfälle att samlas för en genomgång av verksamheten. Föregående årsbokslut och verksamhetsberättelse presenteras och stämman tar ställning till om resultat- och balansräkning ska fastställas. Stämman tar också ställning till om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av föreningen. Till stämman kan de enskilda medlemmarna också lämna in egna motioner. En motion betyder att en medlem lämnar förslag om något, till exempel en extra satsning på utemiljön.

Bostadsrättsföreningens ekonomi

Bostadsrättsföreningens ekonomi sköts av föreningens styrelse. Medlemmarna i föreningen betalar en årsavgift som delas upp på årets månader. Avgiften täcker bland annat driftkostnader, löpande underhåll och reparationer. Avgiften täcker även föreningens kapitalkostnader för lån, och en viss del sätts av för framtida underhåll. Vissa föreningar väljer att debitera kostnader för el och vatten efter förbrukning på varje bostadsrätt.

Stadgar – grundläggande regler

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler och de ska upprättas i enlighet med bostadsrättslagen. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna och eventuella ändringar. Har bostadsrättsföreningen antagit ordningsregler måste bostadsrättshavaren även följa dessa.

Andelstal

För varje lägenhet fastställs ett andelstal av bostadsrättsföreningens styrelse. Andelstalet beräknas utifrån respektive lägenhets storlek och utformning.

Rättigheter och skyldigheter med en bostadsrätt

Att äga och bo i en bostadsrätt medför både rättigheter och skyldigheter. I bostaden får du måla, tapetsera och utföra mindre ombyggnader. För större förändringar av bostaden krävs styrelsens medgivande. Enkelt uttryckt kan man säga att du ansvarar för underhåll av hemmets inre och föreningen av hemmets yttre. Detta förklaras närmare i föreningens stadgar.

Din bostadsrätt är en säkerhet

När du äger en bostadsrätt har du rätt att pantsätta den som säkerhet för ett lån. Panträtten uppkommer genom att föreningens styrelse underrättas om att pantsättning sker. Vanligtvis sker det genom att finansiären, eller banken, ser till att du undertecknar en pantförskrivning som lämnas över till föreningens styrelse.

Så mycket kostar det

När en bostadsrätt upplåts för första gången ska medlemmen betala en avgift till föreningen i form av en insats (tidigare grundavgift). Insatsen är en del av föreningens finansiering och utgör därför en del av föreningens egna kapital. Storleken på insatsen ska anges i upplåtelseavtalet och bestäms av styrelsen om stadgarna inte anger annat.

Utöver den insats du betalar när du köper din bostadsrätt tillkommer en årsavgift. Det är en avgift som du betalar till bostadsrättsföreningen för föreningens löpande kostnader. Årsavgiften betalas oftast månadsvis och är det som brukar kallas för månadsavgift. Avgiften omfattar normalt föreningens driftkostnader, löpande underhåll och reparationer. Vissa föreningar väljer att debitera kostnader för el och vatten efter förbrukning på varje bostadsrätt. Avgiften täcker föreningens kapitalkostnader för lån, och en viss del sätts av för framtida underhåll.

Årsavgiften till föreningen utgör alltså en del av din boendekostnad, men har du lånat pengar för att köpa din bostadsrätt tillkommer även kostnader för ränta och amortering.