Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Besiktning bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt av Bonava kan du vara trygg med att vi har gjort allt vi kan för att den ska bli så bra som möjligt innan du flyttar in.

Att bygga ett hus är en komplicerad process och för att säkerställa att slutresultatet är som parterna har avtalat så besiktigar vi husen noga innan de lämnas över till dig och föreningen. Besiktningen av en bostadsrätt är uppdelat i flera steg och här kan du läsa mer om dem. Alla steg syftar till målet att lämna över en felfri bostad till dig.

1. Försyn

När det närmar sig tillträde gör vi på Bonava först en kontroll på egen hand. Då går vi igenom fastigheten och bostaden med vårt mest kritiska öga, för att hinna åtgärda eventuella fel och brister redan innan slutbesiktningen.

2. Förbesiktning

Vi gör även en förbesiktning med en oberoende besiktningsman, som går igenom bostaden tillsammans med oss. De anmärkningar som eventuellt kommer upp försöker vi åtgärda innan det är tid för slutbesiktning.

3. Slutbesiktning

Innan fastigheten överlämnas till bostadsrättsföreningen genomförs en slutbesiktning som bekostas av Bonava. Vid denna besiktning bedömer en opartisk besiktningsman om byggnaden är utförd i enlighet med vad som avtalats mellan bostadsrättsföreningen och Bonava och att den följer regler och byggnormer. Med på besiktningen är en representant från föreningens styrelse och en represenant från Bonava.

Besiktningen är en okulär besiktning och besiktningsmannen förlitar sig på ett omfattande regelverk av lagar och branschregler som definierar vad som är att betrakta som fel, vad som ligger inom toleransens gräns och vem som är ansvarig för åtgärden.

Ett besiktningsutlåtande skrivs och om det finns några fel noterade gör vi vad vi kan för att åtgärda dem innan du flyttar in. Enligt branschreglerna Allmänna bestämmelser (AB/ABT) ska fel noterade av besiktningsman avhjälpas snarast eller senast inom två månader.Ibland kan det dröja längre om åtgärden är beroende av rätt väder eller temperatur.

Innan du flyttar in besiktigas också fasaderna, de gemensamma utrymmena, och om årstiden tillåter även utemiljön. Eftersom vi inte kan plantera växter och gräs mitt i vintern, har vi ibland en etableringsbesiktning när växterna blivit livskraftiga.

4. Efterbesiktning

Ibland händer det att besiktningsmannen upptäcker fel vid slutbesiktningen som behöver kontrolleras efter att vi har åtgärdat dem. Det kallas efterbesiktning och resulterar i ett nytt besiktningsutlåtande. Innan du får dina nycklar har vi kontrollerat att eventuella fel i bostaden från slut- eller efterbesiktning är åtgärdade. Ibland kan några punkter kvarstå om de är säsongsberoende och då åtgärdas de så snart det är möjligt.

5. Sexmånadersregeln

Vissa saker kan vara svåra att upptäcka vid slutbesiktningen. Om du upptäcker fel efter att du flyttat in, som inte noterats vid slutbesiktningen, har du sex månader på dig från slutbesiktingen att anmäla detta till Bonavas kundservice. Det kan tex vara fönster som är svåra att stänga när det är varmt ute eller att det drar från balkongdörren på vintern. Fel eller skador som uppstått på grund av felaktig skötsel, felaktig användning eller som inte är material- eller tillverkningsfel omfattas inte. När du anmäler fel till kundservice gör vi en bedömning och återkommer till dig om vad som kräver en direkt åtgärd eller om det åtgärdas i samband med garantibesiktningen efter två år.

6. Garantibesiktning:

2 år efter godkänd slutbesiktning genomförs en garantibesiktning då de flesta fel som omfattas av garantin har hunnit framträda under den tiden.

Vid garantibesiktningen går vi igenom bostaden och fastigheten igen  tillsammans med en oberoende besiktningsman, en representant från bostadsrättsföreningens styrelse och dig som bostadsrättsinnehavare. Vi kontrollerar om det uppkommit några nya fel på material i bostaden eller på utfört arbete som omfattas av Bonavas garantiåtagande. Exempel på vad som kan omfattas är: sprickor p g a sättningar i väggar och tak, en dörr som tar i en tröskel eller svikt i ett golv.

Har du gjort egna förändringar i bostaden som att måla om, lägga nytt golv, satt upp eller flyttat en vägg eller ändrat på fast inredning så omfattas det inte av garantin. Det är den oberoende besiktningsmannen som avgör vad som ska omfattas av entreprenadgarantin och vem som är ansvarig för åtgärd.

7. Garantitid

En bostadsrättsförening från Bonava har fem års entreprenadgaranti från godkänd slutbesiktning. Under garantitiden åtgärdar vi funktionsfel, så kallade ursprungliga fel, i fastigheten och enskilda bostäder. Garantin omfattar inte normalt slitage, bristande underhåll, felaktig skötsel eller skador som du själv åsamkat bostaden. Under tiden från  garantibesiktning fram till garantitidens utgång kan du fortfarande anmäla funktionsfel till Bonava men inte materialfel. Vi åtgärdar t.ex. inte stötmärken eller kärvande fönsterhandtag eftersom märken som inte upptäcks via besiktning har sannolikt orsakats senare och dörrar och fönster behöver smörjas som underhåll. Någon ytterligare besiktning vid utgången av garantitiden görs vanligtvis inte om inte föreningen begär det. Däremot brukar en avstämning av anmälda fel göras av föreningen tillsammans med Bonava.

8. Ansvarstid

Ansvarstiden gäller sedan i ytterligare fem år efter garantitiden, dvs 10 år efter godkänd slutbesiktning. Skillnaden mot garantitiden är att under ansvarstiden ska styrelsen i bostadsrättsföreningen kunna bevisa att ett fel föreligger. Det åligger inte en oberoende besiktningsman att avgöra det under den här perioden.