Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

A-Ö - bostadsrätt

Det finns många ord och uttryck som kan var bra känna till kring besiktningar och här förklarar vi några av dem.

Allmänna bestämmelser

I Sverige kallas olika standardavtal inom branschorganisationer ofta för Allmänna bestämmelser. Dessa allmänna bestämmelser är framtagna gemensamt av beställar- och utförarsidan och är avsedda att fördela riskerna lika mellan parterna. Inom byggsektorn ges de ut av Byggandets Kontraktskommitté.

AB - Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

ABT - Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

Avhjälpandetid

Enligt Allmänna bestämmelser (AB/ABT) skall fel noterade av besiktningsmannen avhjälpas snarast eller senast inom 2 månader. I samband med semestertider kan entreprenören be om att få förlängd avhjälpandetid.

BBR

När man ska bygga nytt, bygga om eller bygga till så finns det byggregler att följa. Byggreglerna anger de egenskaper som en byggnad minst måste uppfylla. Det handlar om bland annat barnsäkerhet, tillgänglighet, brandskydd och en god inomhusmiljö. Dessa krav ska uppfyllas för alla nya byggnader.

Kärnegenskap (funktion)

När en besiktningsman bestämmer om en entreprenad skall godkännas eller inte använder besiktningsmannen kriterier för det. Besiktningsmannen talar då om kärnegenskaper eller med ett annat ord, funktion. Vad är då en kärnegenskap? Jo, att huset står på en grund - tätt yttertak - att el, vatten, värme och ventilation fungerar och är injusterat. Utöver funktion (kärnegenskap) i huset får det finnas ett antal mindre fel i förhållande till entreprenadens storlek och det är en bedömning som besiktningsmannen tillsammans med sina biträdande gör när slutbesiktningen är färdig.

Okulär besiktning

Det innebär att besiktningsmannen tittar efter synliga fel i alla delar av entreprenaden samt konstaterar att det finns fungerande el-, vatten- och andra installationer men att det i princip inte utförs några funktionskontroller. Dock utförs stickprovsmässigt kontroller av dörrar och fönster samt kontroll av golvlutning genom att spola golv i dusch/badrum.

Startmöte

Besiktningen börjar med ett startmöte där besiktningsmannen går igenom kriterierna för och hur besiktningen går till tillsammans med parterna (BRF styrelse och Bonava). Besiktningsmannen och dennes biträdande besiktningsmän för rör, el, ventilation, fasad, tak samt mark etc går igenom och kontrollerar att erforderliga kontroller och provningar är utförda av entreprenören.

Tolerans

I de olika reglerna (BBR och bygg-/branschregler) framgår toleranser på olika utförande. Exempel på toleranser är att golv får ha en buktighet på +- 3mm på en sträcka av 2m och får ha en lutning på ca 5mm. Skarvspackling på vägg får ha en buktighet på 2mm på 25 cm men det får inte förekomma veck, gropar eller bulor. En standardvägg med höjden 250cm får ha en lutning på +-5mm.