Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Bra att veta - äganderätt

En besiktning görs för att säkerställa att byggnaden är uppförd enligt vad som har avtalats mellan Bonava som entreprenör och dig som beställare. Den syftar även till att vi på Bonava säkerställer att vi har fått det vi har beställt av våra entreprenörer.

Besiktningen genomförs av en oberoende besiktningsman som besiktigar utifrån vad som är avtalat mellan parterna och i enlighet med de bygg-/branschregler som finns. I reglerna framgår även toleranser på olika utförande som besiktningsmannen gör sin bedömning utifrån. Målet med besiktningen är att entreprenaden kan godkännas och att du som köpare ska kunna flytta in i din nya bostad.

Besiktningsmannens roll

I Sverige finns ett vedertaget system där en utomstående besiktningsman undersöker om entreprenader är utförda på avtalsenliga och fackmässiga sätt. Besiktningsmannen ska besitta kunskap och erfarenhet med god kännedom om ABS (Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader), Konsumenttjänstlagen och Boverkets Byggregler. Besiktningsmannen ska utföra sitt uppdrag opartiskt och självständigt. Besiktningsmannens roll handlar också om att med hög integritet kunna hantera frågor som kan bli till nackdel även för den som beställt besiktningsuppdraget.

Det är vanligt att parterna inför besiktningen har olika uppfattningar, och det är besiktningsmannens uppgift att ta ställning i en rad frågor. Utgångspunkten är alltid hur avtalen mellan parterna ser ut och därför är det mycket viktigt att både grundavtal och ändringar i dem bekräftas skriftligt. Besiktningsmannen ska också utgå från byggregler, branschregler och praxis för att avgöra om ett uppdrag utförts rätt och riktigt. Eftersom en viss subjektivitet i bedömningarna är oundviklig måste det alltid finnas möjlighet att överpröva en besiktning. Av samma skäl är det viktigt att besiktningsmannen omfattas av en ansvarsförsäkring.

Enligt 54§ konsumenttjänstlagen framgår det hur en besiktningsman utses, ofta utses besiktningsmannen av parterna gemensamt. Oftast anlitas det flera besiktningsmän som är specialister inom sina expertområden t ex el, ventilation och mark.

Bonavas roll

Bonava närvarar vid besiktningen som entreprenör, dvs den som har byggt bostäderna. Bonava har skyldighet att åtgärda de fel som besiktningsmannen konstaterar finns vid slutbesiktningen.

Din roll som köpare

Du som kund närvarar vid besiktningarna som beställare, dvs den som har beställt byggnationen. Du har möjlighet att lyssna för att förstå hur besiktningsmannen ser på olika bedömningar. Du har möjlighet att få dina synpunkter noterade i besiktningsprotokollet men de utgör inget fel om inte besiktningsmannen delar din uppfattning.

Entreprenadgarantin gäller i två år från slutbesiktningen och det är viktigt att du anmäler eventuella fel som uppkommer och som du anser att Bonava är skyldiga till. Felen ska anmälas utan dröjsmål så att vi kan planera eventuella åtgärder inför kommande besiktningar samt undvika risk för följdskador. Akuta fel åtgärdas omedelbart.

Du har ett ansvar att släppa in oss i bostaden när det är dags för besiktning och eventuella åtgärder, samt se till att åtgärder kan utföras utan hinder. Om vi hindras från att komma in i bostaden riskerar du att felen stryks ur utlåtandet och att du själv måste bekosta åtgärden.