Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Besiktning äganderätt

När du köper en äganderätt av Bonava kan du vara trygg med att vi har gjort allt vi kan för att den ska bli så bra som möjligt innan du flyttar in.

Att bygga ett hus är en komplicerad process och för att säkerställa att slutresultatet är som vi har avtalat om så besiktigar vi huset noga innan det lämnas över till dig. Besiktningen av en äganderätt är uppdelat i flera steg och här kan du läsa mer om dem.

Alla steg syftar till målet att lämna över en felfri bostad till dig.

1. Försyn:

När det närmar sig tillträde gör vi på Bonava först en kontroll på egen hand. Då går vi igenom allt med våra mest kritiska ögon, för att hinna åtgärda eventuella fel och brister redan innan slutbesiktningen.

2. Kontrollbesiktning:

Vi gör även en kontrollbesiktning med en oberoende besiktningsman, som går igenom bostaden tillsammans med oss och våra anlitade entreprenörer. De anmärkningar som kommer upp försöker vi sedan åtgärda innan slutbesiktningen. Benämningen kontrollbesiktning finns inte i omnämnt i branschreglerna eller lagstiftningen. Därför har den inte heller samma status som de besiktningar som finns beskrivna i olika lagar och allmänna bestämmelser.

3. Slutbesiktning:

När entreprenadarbetena är färdiga och vi på Bonava har gjort samtliga egenkontroller görs en slutbesiktning, som bekostas av Bonava. Vid denna besiktning undersöker och bedömer en oberoende besiktningsman om entreprenaden utförts enligt det som står i entreprenadhandlingarna. Besiktningsmannen ska också bedöma fackmässigheten i det utförda arbetet. Vid slutbesiktningen ska du som beställare delta och även en representant från Bonava. Slutbesiktningen är viktig eftersom parterna i sina avtal ofta hänvisar till den i juridiska frågor.

Besiktningsmannen utgår  i första hand från parternas avtal, ritningar och andra underlag. Om det inte finns några detaljerade krav i handlingarna utgår man ifrån fackmässigheten enligt branschreglerna (Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning). Dessutom ska utförande som strider mot lagar och myndighetskrav noteras som fel. Besiktningsmannen bör inte ha synpunkter på den estetiska utformningen.

Det är viktigt att alla delar av entreprenaden besiktas. Alltså ska tak, vind, grund och mark alltid besiktas. Om det inte går att besikta någon del, till exempel av klimat- och säkerhetsskäl, ska det noteras i besiktningsutlåtandet. Den eller de delarna besiktas då vid ett senare tillfälle i en kompletterande slutbesiktning.

I besiktningsutlåtandet ska besiktningsmannen också notera fel som Bonava anses vara ansvarig för. Besiktningsmannen ska även, i en särskild bilaga, notera om du som beställare har påtalat fel som besiktningsmannen inte anser att Bonava är ansvarig för. Dessa fel får parterna själva reda ut ansvaret för.

Vid slutbesiktningen ska protokoll och intyg från egenkontrollerna och provningarna finnas tillgängliga. Besiktningsmannen meddelar om entreprenaden är godkänd eller inte godkänd, oavsett om det tidigare har gjorts en kontrollbesiktning eller inte. Om besiktningsmannen godkänner entreprenaden lämnas den över till dig som beställare, som då tar över ansvaret och bör se till att det finns en fastighetsförsäkring. Om entreprenaden inte godkänns ska man komma överens om en ny slutbesiktning som besiktningsmannen kallar till. Den kan eventuellt bokas redan vid besiktningstillfället. Annars meddelar Bonava när en ny besiktning kan göras, och besiktningsmannen kallar därefter till den. Felbilaga som kan fogas till utlåtande från slutbesiktning där entreprenaden inte godkänts ska inte betraktas som en komplett lista på fel.

4. Efterbesiktning:

Ibland händer det att besiktningsmannen upptäcker fel vid slutbesiktningen som behöver kontrolleras igen efter att vi har åtgärdat dem. Det kallas efterbesiktning och resulterar i ett nytt besiktningsutlåtande. Du har som beställare möjlighet att delta på efterbesiktningen. Innan du får dina nycklar har vi kontrollerat att eventuella fel i bostaden från slut- eller efterbesiktning är åtgärdade och går igenom det tillsammans med dig. Ibland kan några punkter kvarstå då de är säsongsberoende och då åtgärdas de så snart det är möjligt.

5. Etableringsbesiktning

Eftersom vi inte kan plantera växter och gräs mitt i vintern, gör vi ibland en etableringsbesiktning när växterna blivit livskraftiga.

6. Sexmånadersregeln:

Vissa saker kan vara svåra att upptäcka vid slutbesiktningen. Om du upptäcker fel efter att du flyttat in som inte noterades vid slutbesiktningen, har du sex månader på dig från godkänd slutbesiktning att anmäla detta till Bonavas Kundservice. Det kan till exempel vara fönster som är svåra att stänga när det är varmt ute eller att det drar från altandörren på vintern. Fel eller skador som uppstått på grund av felaktig skötsel, felaktig användning eller som inte är material- eller tillverkningsfel omfattas inte. När du anmäler fel till Bonavas Kundservice gör vi en bedömning och återkommer till dig om vad som kräver en direkt åtgärd eller om det åtgärdas i samband med garantibesiktningen efter två år.

7. Garantibesiktning:

Garantitiden för en äganderätt är två år från godkänd slutbesiktning. Senast två år efter slutbesiktningen kan en besiktning göras, den kallas ofta för tvåårsbesiktning eller garantibesiktning.

Vid garantibesiktningen går vi igenom bostaden igen och undersöker om det uppstått några fel sedan entreprenaden avslutades. Garantibesiktningen genomförs av en oberoende besiktningsman och vid genomgången deltar du som beställare och en representant från Bonava. Bonava är ansvarig för att åtgärda fel som inte uppstått genom olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande från konsumentens sida.

Fel som reklameras inom två år efter slutbesiktningen eller, om ingen slutbesiktning gjorts, två år från att arbetet avslutades är normalt Bonavas ansvar att åtgärda. De fel som noteras vid garantibesiktningen reklameras snarast till Bonava.

Har du gjort egna förändringar i bostaden som att målat om, lägga nytt golv, satt upp eller flyttat en vägg, eller ändrat på fast inredning så omfattas det inte av garantin. Det är den oberoende besiktningsmannen som avgör vad som ska omfattas av entreprenadgarantin och vem som är ansvarig för åtgärd.

8. Ansvarstid:

Ansvarstiden enligt Konsumenttjänstlagen är tio år från godkänd besiktning eller från det att arbetena avslutandes om ingen slutbesiktning har gjorts. Skillnaden mot garantitiden är att under ansvarstiden ska du som beställare kunna bevisa att ett fel föreligger. Det åligger inte en oberoende besiktningsman att avgöra det under den här perioden.