Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2bike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2CloseGood SVG BlackOK SVG BlackPoor SVG BlackVery good SVG BlackVery poor SVG Blackamusement2Culture EntertainmentShapedocument2doublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareholiday_cottage2Shapehospital2house2pin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMap-pinminus2minus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapGroup 2tube2user2

Integritetspolicy

Bonavas integritetspolicy

Bonava Sverige AB, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1. Allmänt

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Bonava har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig

Bonava är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, Bonava i samband med försäljning av hus och lägenheter. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 10.

3. När samlar vi in personuppgifter?

Bonava samlar in personuppgifter om dig när du:

  • anmäler dig som prenumerant av Bonavas nyhetsbrev,
  • gör en intresseanmälan till något av Bonavas projekt (bostäder eller områden),
  • deltar på Bonavas säljaktiviteter och visningar,
  • fyller i fråge- eller bokningsformulär efter intresseanmälningar eller bokar ett visst objekt,
  • gör tillval eller anger inredningspreferenser,
  • ingår avtal avseende köp av hus eller lägenhet med Bonava eller tredje man till vilken Bonava lämnar ut information, såsom din bostadsrättsförening,
  • gör felanmälningar eller av annan anledning kontaktar kundtjänst eller Bonavas säljare, eller
  • om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Bonava.

Bonava använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om Bonavas användning av cookies hittar du här.

4.1 Spekulanter

När du gör en intresseanmälan till Bonavas projekt eller är i kontakt med Bonavas säljare eller samarbetspartners kan Bonava komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn och kontaktuppgifter (inklusive e-postadress, telefonnummer och adress). Vi kan även komma att samla in uppgifter om dina önskemål och prefenser avseende specifika projekt eller objekt med hänsyn till familjesituation, arbete, ålder och eventuella funktionshinder.

4.2 Köpare

I samband med köp av lägenhet eller hus samlar Bonava in ytterligare information i syfte att ingå nödvändiga avtal med dig. Utöver den information som samlas in om dig som spekulant samlar Bonava även in personnummer och gör kreditupplysning på dig inför köpet.
Under boendetiden kan även annan information som är relevant för fullgörandet av Bonavas åtaganden gentemot dig komma att samlas in, t.ex. vid felavhjälpningar.

4.3 Familjemedlemmar eller inneboende

Om familjemedlemmar eller inneboende till den som köpt ett bostadsobjekt kontaktar Bonava kan Bonava behöva samla in och spara deras namn och kontaktinformation, såsom telefonnummer och e-postadress, liksom annan information som är relevant för fullgörandet av Bonavas åtaganden gentemot dig som spekulant och/eller köpare.

Genom att godkänna denna integritetspolicy bekräftar du som spekulant och/eller köpare att dina familjemedlemmar eller inneboende samtyckt till att deras personuppgifter behandlas i enlighet med policyn.

 

5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

6. Varför behandlar Bonava uppgifter om dig?

Bonava behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Bonava personuppgifter i syfte att genomföra och administrera intresseanmälningar, visningar, säljaktiviteter, försäljningar, garantiåtaganden och felavhjälpning. Vid köp av hus eller lägenhet kan Bonava komma att begära en kreditupplysning i syfte att bedöma din kreditvärdighet.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners bostadsobjekt, varor och tjänster. Analyserna baseras på dina önskemål avseende intressanta projekt eller objekt, dina inredningspreferenser, de köp du slutför och de tillval du beställer. Bonava kan även komma att samköra och analysera den information Bonava samlar in via cookies med den information som finns sparad i Bonavas kundregister för dessa syften.

Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du till att Bonava kan komma att skicka nyhetsbrev till dig om specifika projekt via e-post eller på annat sätt.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig. Exempelvis kommer dina personuppgifter att lämnas ut till ett kreditupplysningsföretag om du vill köpa ett bostadsobjekt. I det fall du köper en lägenhet kommer resultatet av kreditupplysningen sedan att skickas till din bostadsrättsförening. Bonava kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer i Bonavas annonsnätverk i marknadsföringssyfte.

Bonava kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Bonavas räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag och koncernbolag. Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer Bonava tillse att sådan överföring sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Bonavas rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

8. Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om Bonava genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Bonava att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy kommer även finnas publicerad på Bonavas webbplats.

9. Rätt att begära ut information och rättelser med mera

Om du inte vill att Bonava behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Bonava. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som Bonava behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag eller har några frågor om hur Bonava behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss skriftligen. 
Ditt brev måste vara underskrivet och innehålla ditt personnummer. Svaret skickas till den adress där du är folkbokförd.