Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Sävja – en ny stadsdel i Uppsala som växer fram

2024-05-14, 08:16

En ny visionsmanual har tagits fram för Sävja i Uppsala. Genom att lyssna på invånarna i området har Bonava – en av två ankarbyggherrar i området – ändrat kommande detaljplans karaktär från stora stadsmässiga kvarter till att nu mer likna en småskalig blandstad.

Sävja – en spännande förvandling

Sävja, en del av Uppsalas sydöstra stadsdelar, står inför en spännande förvandling. Men, Sävja handlar inte bara om bostäder. Målet är att skapa en hållbar och attraktiv stadsdel i världsklass, som ett steg på vägen för Uppsala att bli klimatpositiv 2050.

Bonava har option på 300 byggrätter i den första detaljplanen. Bonava är även en av två ankarbyggherrar, tillsammans med K2A, och är därför med och utvecklar hela området.

- Vi arbetar tätt ihop med kommunen under detaljplaneneskedet och ska bland annat tillse att den kommande detaljplanen uppfyller alla de krav som ställs i den fördjupade översiktsplanen samt att det finns en genomförandeförmåga i det som skapas. Här ingår även att se till att alla de synpunkter vi fått i medborgardialogen blir inarbetade i planen, säger projektchef Anders Stenman.

Samskapande och dialog

För att säkerställa att Sävja blir en stadsdel där alla trivs har Uppsala kommun och ankarbyggherrarna Bonava och K2A drivit en samskapande process med boende i närområdet. Genom workshops och dialog har synpunkter och idéer samlats in som ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen.

- Vi har jobbat tillsammans med Strategisk Arkitektur som lett denna process och visionsmanualen är en sammanfattning av resultatet. Syftet är att i ett tidigt skede fånga upp kunskap och erfarenhet från boende och representanter från näringsliv och övrig verksamhet, besökare samt framtida intressenter och boende i området – och i ett växelvis samskapande mellan medborgare, kommun och ankarbyggherre ta fram visionen för kommande utveckling av stadsdelen, säger Anders.

Vision och målbild

Visionen för Sävja är ambitiös. Området ska präglas av grönska, med generösa parker och naturområden. Den nya pendeltågstationen i Bergsbrunna och spårvägen knyter ihop Sävja med centrala Uppsala och gör det enkelt att pendla kollektivt. Hållbarhet står i fokus, med energieffektiva hus, solceller och smarta lösningar för avfallshantering. Men Sävja ska också vara en levande och kreativ stadsdel, med plats för kultur, idrott och entreprenörskap. Angränsande till området finns även generösa parker och naturområden.

Tidsplan och etapper

Den första detaljplanen, Sävja stadsdelsnod, påbörjas i sommar och beräknas stå klar 2028. Med denna etapp skapas en knutpunkt med torg och idrottshall samt spårvagnsdepå i direkt anslutning. Byggnationen av resterande områden i Sävja ska ske i etapper under de kommande 20–30 åren.

Läs mer om visionen för Sävja här: Nodsavja.se


Bild: Strategisk Arkitektur

Anders Stenman
Anders Stenman

Projektchef