Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare för bäst upplevelse av hemsidan.

Hantering av dagvatten banar väg för klimatomställningen

2023-11-13, 22:01

Dagvattenhantering handlar om att säkerställa en god hantering av exempelvis regn- och smältvatten, men även om att anpassa hela samhället till ett förändrat klimat. Detta är en central del i Bonavas grannskap.

En hållbar dagvattenhantering förebygger uppkomst av dagvatten, renar förorenat dagvatten, främjar ekosystemtjänster och bidrar till anpassning till ett förändrat klimat. Det bidrar även till att bibehålla vattenbalansen och skapa livsmiljöer för djur genom skapandet av dammar, våtmarker och vattendrag. Dessutom har dagvattenhantering fördelar som klimatreglering och möjligheter till bevattning.

Jenny Winblad von Walter, Hållbarhetschef på Bonava Sverige, betonar vikten av lokal dagvattenhantering i alla Bonavas projekt och grannskap:

– Vi jobbar med dagvattenhantering i alla våra grannskap. Det är ofta ett krav från kommunerna och med dagens klimatförändringar blir detta ett allt större fokus. Vi behöver därför alltid utforma våra gårdar och områden för att klara allt ifrån ovanligt kraftiga regn, så kallade '100-årsregn', stigande temperaturer och övriga klimatförändringar. I och med rådande regler och krav måste vi också kunna visa på konkreta anpassningar i våra projekt för att främja detta, säger Jenny.

Se nedan för konkreta exempel på hållbar dagvattenhantering i Bonavas grannskap.

  • Regnträdgårdar: I vissa grannskap fungerar regnträdgårdar som naturliga filtreringsanläggningar för dagvatten. Dessa gröna oaser tar hand om det överskottsvatten som uppstår vid kraftiga regn och bidrar till att rena vattnet innan det rinner vidare till närliggande vattendrag.

  • Damm- och våtmarksområden: Genom att skapa dammar och våtmarker i bostadsområdena har Bonava inte bara skapat attraktiva rekreationsområden utan även möjligheter att samla och rena dagvatten. Dessa områden har blivit livsmiljöer för många fågel- och växtarter.

  • Icke vattentäta ytor: Bonava har investerat i permeabla material för vägar och parkeringsplatser. Dessa material tillåter dagvatten att tränga ner i marken istället för att rinna bort, vilket minskar risken för översvämningar och föroreningar i närliggande vattendrag.

– Genom att fokusera på hållbar dagvattenhantering visar vi att det är möjligt att bygga bostäder och samhällen som inte bara är estetiskt tilltalande, skapar trivsel och bidrar till bättre hälsa, utan som också är miljöanpassade och bidrar till den biologiska mångfalden i en tid då klimatfrågan är mer brådskande än någonsin, säger Jenny.

Jenny Winblad von Walter
Jenny Winblad von Walter

Chef hållbarhet